IFoU Winter School 2013, Hong Kong

ifou winter school 2013

In 2013 the IFoU Winter School will be organized by the Chinese University of Hong Kong. The theme will be the development of Hung Shui Kiu NDA at Shenzhen Bay.